HỆ THỐNG LUỒNG TÀU BIỂN, TRẠM QUẢN LÝ VÀ HẢI ĐĂNG DO MSC-ES QUẢN LÝ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
BẢNG THỐNG KÊ
+ TỔNG SỐ BÁO HIỆU 387
     - Hải đăng 7
     - Tiêu và chập tiêu 84
     - Báo hiệu nổi 296
+ SỐ TUYẾN LUỒNG 9
+ SỐ TRẠM 23
Địa chỉ: Tầng 8, số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3524139 - (064) 3527430 - (064) 3524389    Fax: (064) 3524100
Email: msces@vms-south.vn
Đăng nhập